กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560

วันที่ 21 -23 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560 โดยเป็นกิจกรรมที่เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมวิธีการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา