ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

Bachelor of Publical Science Program in Politics and Governments

ชื่อปริญญา                รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)

Bachelor of Publical Science (Politics and Governments)

อักษรย่อปริญญา          ร.บ. (การเมืองการปกครอง) B.Pol.Sc. (Politics and Governments)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันและเข้าใจอำนาจทางการเมือง การปกครอง และการบริหารอำนาจ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีอุดมการณ์ หลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งสามารถใช้ความรู้ในระดับปริญญาตรีเป็นพื้นฐานศึกษาต่อ รวมทั้งโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอื่นๆ)
  2. ตำรวจ/ทหาร/นักพัฒนาชุมชน/นักสังคมสงเคราะห์/นักวิชาการแรงงาน/เจ้าหน้าที่ในองค์ปกครองท้องถิ่นและอื่นๆ
  3. บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  4. ข้าราชการกรมกองในหน่วยงานราชการต่างๆ
  5. บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน