ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science Program in Politics
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
ชื่อย่อภาษาไทย ร.บ. (การเมืองการปกครอง)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Political Science( Politics and Governments)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Pol.Sc. (Politics and Governments)
หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความประพฤติดี
3. มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 ปรัชญา
      บัณฑิตทางรัฐศาสตร์เป็นผู้ความรู้ความสามารถทางด้านการเมืองการปกครอง รู้เท่าทันและเข้าใจอำนาจทางการเมือง การปกครอง และการบริหารอำนาจ มีภาวะผู้นำ มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีอุดมการณ์หลักการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและองค์กรบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการประกอบอาชีพ
1. เจ้าหน้าที่ปกครอง (ปลัดอำเภอ/ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและอื่นๆ)
2. ตำรวจ/ทหาร/ นักพัฒนาชุมชน/ นักสังคมสงเคราะห์/ นักวิชาการแรงงาน/ เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองท้องถิ่นและอื่นๆ
3. บุคลากรในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ภาคธุรกิจ/เอกชน (ฝ่ายบริหารบุคคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
4. ข้าราชการกรมกองในหน่วยงานราชการต่างๆ
5. บุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน
แนวทางการศึกษาต่อ
    สามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนตร์หรือศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง