โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
1. หมวดศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มมนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   9 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะจำนวนไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 60 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือก 18 หน่วยกิต
    2.2.1 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง  
    2.2.2 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น  
    2.2.3 กลุ่มวิชากฎหมาย  
2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี     จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายวิชา

1.หมวดศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

Information Study Skill

3 (3–0–6)
GED1002

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Thai for Communication

3 (3–0–6)
GED1003

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

Basics English

3 (3–0–6)
GED1004

ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้

English  for Application

3 (3–0–6)

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิตเลือกเรียน  2รายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชาและวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001

พุทธทาสศึกษา

Buddhadasa Studies

3 (3–0–6)
GED2002

ปรัชญากับชีวิต

Philosophy and Life

3 (3–0–6)
GED2003

การพัฒนาตน

Self Development

3 (3–0–6)
GED2004

สุนทรียศาสตร์

Aesthetics

3 (3–0–6)

1.3กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิตเลือกเรียน 2 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001

วิถีโลก

Global Society and Living

3 (3–0–6)
GED3002

วิถีไทย

Thai Living

3 (3–0–6)
GED3003

กฎหมายกับสังคม

Laws and Society

3 (3–0–6)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต3 รายวิชา

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

Science for Quality of  Life

3 (3–0–6)
GED4002

การคิดและตัดสินใจ

Thinking and Decision Making

3 (3–0–6)
GED4003

คอมพิวเตอร์กับชีวิต

Computer and Life

3 (3–0–6)
  1. หมวดวิชาเฉพาะ 85 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ  60  หน่วยกิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BPS0101

รัฐศาสตร์เบื้องต้น

Introduction to Political Science

3 (3–0–6)
BPS0102

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 1

English for Political Science 1

3 (3–0–6)
BPS0103

ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

Introduction to Political Philosophy

3 (3–0–6)
BPS0104

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น

Introduction to International Relation

3 (3–0–6)
BPS0105

ทฤษฎีสังคมและการเมืองเบื้องต้น

Introduction to Social and Political Theory

3 (3–0–6)
BPS0106

สถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญ

Political Institutions and Constitution

3 (3–0–6)
BPS0107

ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 2

English for Political Science 2

3 (3–0–6)
BPS0108

การเมืองไทยสมัยใหม่

Contemporary of Thai Politics

3 (3–0–6)
BPS0109

การบริหารรัฐกิจ

Public Administration

3 (3–0–6)
BPS0110

พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกตั้ง

Political Parties, Interest Groups and Elections

3 (3–0–6)
BPS0111

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

Research Methodology in Political Science

3 (2–2–5)
BPS0112

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

Public Policy and Planning

3 (3–0–6)
BPS0113

เศรษฐศาสตร์การเมือง

Political Economy

3 (3–0–6)
BPS0114

การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Politics and Government in Southeast Asia

3 (3–0–6)
BPS0115

หลักการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

Principles of Decentralization and Thai Local Government

3 (3–0–6)
BPS0116

นิเวศวิทยาการเมือง

Political Ecology

3 (2-2-5)
BPS0117

การเมืองกับความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย

Thai Politics and Socio-Cultural Diversities

3 (3–0–6)
BPS0118

สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย

Seminar on Problems of Politics and Government of Thailand

3 (2–2–5)

 

LAW0310

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

Law of Administrative and Administrative Procedure

3 (3–0–6)
LAW0545

กฎหมายในชีวิตประจำวัน

Law of Daily Life

3 (3–0–6)

2.2 วิชาเลือกเลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 18 หน่วยกิต

ข้อเสนอแนะ:สำหรับนักศึกษาที่สนใจในกลุ่มวิชาใดควรเลือกเรียนวิชาในกลุ่มนั้นให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและหรือเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มอื่นให้ครบ 18 หน่วยกิตทั้งนี้ข้อเสนอแนะดังกล่าวมิได้เป็นการบังคับ

2.2.1 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครอง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BPS0201

การเมืองกับการสื่อสารทางการเมือง

Politics and Political Communication

3 (3–0–6)
BPS0202

การเมืองกับสิ่งแวดล้อม

Politics and Environment

3 (3–0–6)
BPS0203

การเมืองกับธุรกิจ

Politics and Business

3 (3–0–6)
BPS0204

การเมืองและนโยบายเศรษฐกิจ

Politics and Economic Policy

3 (3–0–6)
BPS0205

ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก

Thai Political and Eastern Political Thoughts

3 (3–0–6)
BPS0206

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและเอกชน

Human Resource Management in Public and Private Sectors

3 (3–0–6)

 

BPS0207

ธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Governance

3 (3-0–6)

2.2.2 กลุ่มวิชาการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BPS0208

การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ

Comparative of Local Government

3 (3–0–6)
BPS0209

ชนชั้นนำทางการเมือง

Political Elites

3 (3–0–6)
BPS0210

การบริหารการเปลี่ยนแปลง

Managing Change and transition

3 (3–0–6)
BPS0211

การบริหารการคลังและงบประมาณท้องถิ่น

Local Budget and Fiscal Administration

3 (3–0–6)
BPS0212

การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี

Conflict Management by Peaceful Mean

3 (3–0–6)
BPS0213

การบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน

Disaster and Emergency Management

3 (3–0–6)

BPS0214

 

บทบาทและสถานภาพผู้นำระดับท้องถิ่น

Roles and Status of Local Leaders

3 (3–0–6)

 

LAW0507

กฎหมายการปกครองท้องถิ่น

Law for Local Administration

3 (3–0–6)

2.2.3 กลุ่มวิชากฎหมาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
LAW0102

หลักกฎหมายมหาชน

Principles of Public Law

3 (3–0–6)

 

LAW0106

กฎหมายอาญา 1

Criminal Law 1

3 (3–0–6)
LAW0203

กฎหมายอาญา 2

Criminal Law 2

3 (3–0–6)

LAW0306

 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1

Criminal Procedures 1

3 (3–0–6)
LAW0402

กฎหมายลักษณะพยาน

Law of Evidence

3 (3–0–6)
LAW0404

กฎหมายแรงงาน

Labor Laws

3 (3–0–6)

 

LAW0501

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย

Law of Administration of State Affairs

3 (3–0–6)

 

LAW0506

กฎหมายเกี่ยวกับการเงินการคลังภาครัฐ

Public Financial Law

3 (3–0–6)

 

LAW0536

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

Environment Law

3 (3–0–6)

 

2.3 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

2.3.1กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
BPS0301

เตรียมสหกิจศึกษา

Pre-Cooperative Education

1 (0-45-0)
BPS0302

เตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

Preparation of  Experience in Political Science

2 (0-90-0)

 

BPS0303

สหกิจศึกษา

Cooperative Education

6(0-640-0)
BPS0304

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

Professional  Experience in Political Science

5(0-450-0)
  1. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วโดยจะต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรหรือรายวิชาจากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้การรับรอง