ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาความรู้สู่การรับใช้สังคมด้วยการออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีอาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ และอาจารย์อมร หวังอัครางกูร ร่วมดูแลตลอดการจัดกิจกรรม    

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

“น้องแก๊ป” คนรุ่นใหม่ที่แม้จะมีไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นตามสมัยนิยม แต่ก็ไม่เคยลืมศิลปวัฒนธรรมไทยและรากเหง้าของตัวเอง

“น้องแก๊ป” วุฒิชัย หทัยวิวัฒน์กุล นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนรุ่นใหม่ที่แม้จะมีไลฟ์สไตล์แบบวัยรุ่นตามสมัยนิยม แต่ก็ไม่เคยหลงลืมศิลปวัฒนธรรมไทยและรากเหง้าของตัวเอง ด้วยการหันมาเรียนมโนราห์ และไม่ใช่แค่เรียนด้วยความเห่อชั่วครั้งชั่วคราว แต่น้องแก๊ปเรียนมาถึง 2 ปีแล้ว

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Read more

กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560

วันที่ 21 -23 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560 โดยเป็นกิจกรรมที่เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมวิธีการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

Read more

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่  ระหว่างวันที่  2 – 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด และปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม โรงเรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ และตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กๆ

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more