นักศึกษาการเมืองการปกครองรับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวันต์ จันทร์คง นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เข้ารับรางวัล “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย” (ประเภทอุดมศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2562 จากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26

Read more

อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองร่วมเปิดความคิด แลกเปลี่ยนทัศนะ ถกการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในเวทีสัมมนาทางสังคมศึกษา เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในรัฐบาลปัจจุบัน”

23 กันยายน2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการสัมมนาทางสังคมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการเมืองไทยในรัฐบาลปัจจุบัน” ในโอกาสนี้ อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 1, นายจเร สังข์ทอง

Read more

การบรรยายพิเศษการเมืองไทยเนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) หัวข้อ “การเมืองอาเซียน”

6 กันยายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองจัดโครงการบรรยายพิเศษการเมืองไทย เนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) ในหัวข้อ “การเมืองอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยาย

Read more

บทความ “ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี” : สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม, ไชยวัฒน์ เผือกคง, พิสิฐ นิลเอก

ผู้เขียน สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม, ไชยวัฒน์ เผือกคง, พิสิฐ นิลเอก. (2562). “ทัศนคติของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ”. วารสาร มจร. หริภุญชัยปริทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

Read more

คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 30 กันยายน 2562 คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานสาขาวิชาการเมืองการปกครองเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนคณบดี, ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ, อ.อนุสรณ์

Read more

บทความ “ชีวิตเปื้อนฝุ่นของคนขอทานในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม” : อมร หวังอัครางกูร

ผู้เขียน อมร หวังอัครางกูร. (2562). “ชีวิตเปื้อนฝุ่นของคนขอทานในนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม”. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562). บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิถีการดำรงชีวิตและการทำงานหาเลี้ยงชีพของคนขอทานในนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และศึกษาถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาขอทานตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานรัฐบาลเวียดนาม

Read more

บทความ “สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี” : ณัฐดนัย พยัฆพันธ์

ผู้เขียน ณัฐดนัย พยัฆพันธ์. (2562). “สถานการณ์และกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณี ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2562). บทคัดย่อ บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การค้าประเวณี รูปแบบและกระบวนการเข้าสู่การค้าประเวณีในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

Read more

สัปดาห์วิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 2562” ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ด้วย

Read more

นักศึกษารัฐศาสตร์ มรส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย กิจกรรม Campus Tour นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มรส. นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ SBU, Indonesia เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 อาจารย์อมร หวังอัครางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Sulawesi Barat University, Indonesia เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์) ภูเขาเขารูปหัวใจ ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง

Read more