โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย