ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา
บัณฑิตทางรัฐศาสตร์เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เป็นผู้นำในการสร้างสังคมพลเมืองบนพื้นฐานของประชาธิปไตยภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ความสำคัญ
ประเทศไทยนับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 ยังคงเผชิญกับปัญหาการเมืองที่ขาดเสถียรภาพ ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีสาเหตุหลายประการด้วยกัน ดังนั้นกลไกในการพัฒนาให้โครงสร้างมีความเข้มแข็ง เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข คือการพัฒนาประชาชน และให้ประชาชนได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง ในขณะเดียวกันรัฐไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับกระแสของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกโดยเฉพาะการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรกันเอง รวมถึงการเจริญเติบโตและอิทธิพลของการเมืองภาคประชาชนและองค์กรเอกชนภายในประเทศมากขึ้น

จากสถานการณ์ดังกล่าวหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง ได้มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะสอดคล้องกับความมุ่งหมายทางการศึกษาและปรัชญาของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังนี้

  • เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ทางรัฐศาสตร์กับศาสตร์อื่นได้
  • เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครองได้ มีศักยภาพและทักษะในการทำงานและการขับเคลื่อนสังคมพลเมือง
  • เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม