อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
อาจารย์อมร  หวังอัครางกูร
อาจารย์อมร หวังอัครางกูร
ดร.พิสิฐ  นิลเอก
ดร.พิสิฐ นิลเอก
อาจารย์ธาตรี  คำแหง
อาจารย์ธาตรี คำแหง
อาจารย์เพ็ญนภา  สวนทอง
อาจารย์เพ็ญนภา สวนทอง
อาจารย์กฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
อาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
อาจารย์มาดล  จรูญรัตน์
อาจารย์มาดล จรูญรัตน์
อาจารย์ณัฐดนัย   พยัฆพันธ์
อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์