อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.ไชยวัฒน์  เผือกคง
ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง
นายอมร  หวังอัครางกูร
นายอมร หวังอัครางกูร
ดร.พิสิฐ  นิลเอก
ดร.พิสิฐ นิลเอก
นายธาตรี  คำแหง
นายธาตรี คำแหง
นางสาวเพ็ญนภา  สวนทอง
นางสาวเพ็ญนภา สวนทอง
นายกฤษณพงษ์  วิชัยดิษฐ
นายกฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ
นายมาดล  จรูญรัตน์
นายมาดล จรูญรัตน์
นายณัฐดนัย   พยัฆพันธ์
นายณัฐดนัย พยัฆพันธ์