ติดต่อ

sru-human-polite

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
272  ม.9  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84100
โทร. 077-913363  ต่อ 1126  โทรสาร. 077-913364