โครงการการเสวนาทางการเมือง เนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

โครงการการเสวนาทางการเมือง เนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง GA101