โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ภาค กศ.บท.  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.