กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560

วันที่ 21 -23 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560 โดยเป็นกิจกรรมที่เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมวิธีการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

Read more

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่  ระหว่างวันที่  2 – 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด และปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม โรงเรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ และตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กๆ

Read more