ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 วัตถุประสงค์-การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะตัดสินใจ

Read more

เลือกตั้งประธานนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ ลานตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้น 1 วัตถุประสงค์ : การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคน ในระบอบประชาธิปไตย ที่เราต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ ในการประสานงานระหว่างนักศึกษากับสาขา

Read more

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มการอบรมเวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วัตถุประสงค์-เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้โปรแกรม SPSS ในการนำไปใช้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน เช่น วิจัย

Read more

โครงการเสวนาการเมือง ปัญหาการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60

โครงการเสวนาการเมือง ปัญหาการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง GA101 อาคารตึกบัณฑิตวิทยาลัย 08.30-12.00น. วัตถุประสงค์-เพื่อทราบถึงปัญหาของการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 เพื่อรู้เท่าทันเกี่ยวกับปัญหาหาที่เกิดขึ้นของการปกครองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 เสริมสร้างกระบวนการคิดความคิดเห็นของการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ภาค กศ.บท.  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง

วันที่ 24 มิถุนายน 2560 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

Read more

กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560

วันที่ 21 -23 มิถุนายน 2560 กิจกรรมรับน้องสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ 2560 โดยเป็นกิจกรรมที่เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ในการประกันคุณภาพมาใช้ในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมวิธีการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมคุณภาพนักศึกษา และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา

Read more

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่

โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น   ณ โรงเรียนบ้านหาดยาว อ.เหนือคลอง ต.ตลิ่งชัน จ.กระบี่  ระหว่างวันที่  2 – 4 มิถุนายน 2560 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด และปรับภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม โรงเรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ และตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กๆ

Read more