การบรรยายพิเศษการเมืองไทยเนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) หัวข้อ “การเมืองอาเซียน”

6 กันยายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครองจัดโครงการบรรยายพิเศษการเมืองไทย เนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง) ในหัวข้อ “การเมืองอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาน์ทัต ศุภชลาศัย จากโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยาย

Read more

นักศึกษารัฐศาสตร์ มรส. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย กิจกรรม Campus Tour นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มรส. นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ SBU, Indonesia เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 อาจารย์อมร หวังอัครางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Sulawesi Barat University, Indonesia เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ สะพานแขวนเขาพัง (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์) ภูเขาเขารูปหัวใจ ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง

Read more

นักศึกษาสาขาการเมืองการปกครองเป็นเจ้าภาพเปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Student Mobility จากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 8-17 สิงหาคม 2562 โดยมีสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และกองความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประสานงานการดูแลตลอดโครงการ ในโอกาสนี้ อาจารย์

Read more

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์

26 มิถุนายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปารณีย์ ชั่งกฤษ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์” ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84

Read more

กิจกรรมสัมมนาทางรัฐศาสตร์ “การเมืองการปกครองของไทยกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0”

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการสัมมนาทางรัฐศาสตร์ในหัวข้อ “การเมืองการปกครองของไทยกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและไทยแลนด์ 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง เป็นวิทยากร 

Read more

กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมฯ นักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง

นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมเข้าอบรมในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมมิกสังคมนิยม ณ สำนักสงฆ์เขาพนมวัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 โดยมีอาจารย์เพ็ญนภา สวนทอง เป็นอาจารย์ผู้ดำเนินโครงการ

Read more

ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการวิชาความรู้สู่การรับใช้สังคมด้วยการออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไหนหนัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีอาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ และอาจารย์อมร หวังอัครางกูร ร่วมดูแลตลอดการจัดกิจกรรม    

Read more

ปัญหาการเมืองไทยในมิติของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ปัญหาการเมืองไทยในมิติของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรรยายโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ ครั้งที่3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2561 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ –สร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสาขาการเมืองทุกชั้นปี  สร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาสาขาการเมือง เสริมสร้างกระบวนการคิดการตัดสินใจในการทำงานเป็นกลุ่ม

Read more