ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 และเพื่อนำผลจากการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของคณะในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ได้แก่
อาจารย์สุนา ผาด่านแก้ว ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ กรรมการ
อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง กรรมการและเลขานุการ