ปัญหาการเมืองไทยในมิติของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ปัญหาการเมืองไทยในมิติของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรรยายโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ