นักศึกษาการเมืองการปกครองรับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 จากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายธนวันต์ จันทร์คง นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครองชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้เข้ารับรางวัล “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย” (ประเภทอุดมศึกษา) ประจำปี พ.ศ. 2562 จากนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26

Read more

อาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครองร่วมเปิดความคิด แลกเปลี่ยนทัศนะ ถกการเมืองอย่างสร้างสรรค์ในเวทีสัมมนาทางสังคมศึกษา เรื่อง “ทิศทางการเมืองไทยในรัฐบาลปัจจุบัน”

23 กันยายน2562 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการสัมมนาทางสังคมศึกษา ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการเมืองไทยในรัฐบาลปัจจุบัน” ในโอกาสนี้ อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขต 1, นายจเร สังข์ทอง

Read more

คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 30 กันยายน 2562 คณาจารย์สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานสาขาวิชาการเมืองการปกครองเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาร่วมกับสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร รักษาราชการแทนคณบดี, ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ, อ.อนุสรณ์

Read more

สัปดาห์วิชาการ “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ 2562” ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2562 โดยมี ผศ.ศิรวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานในครั้งนี้ด้วย

Read more

รัฐศาสตร์ มรส. เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย กิจกรรมในภาคเช้าเป็นกิจกรรม Campus Tour นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อาทิ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา

Read more

สาขาวิชาการเมืองการปกครองร่วมต้อนรับผู้บริหารจาก Sulawesi Barat University ประเทศอินโดนีเซีย ในการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Sulawesi Barat University สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือความเป็นไปได้ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) และบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Read more

อาจารย์สาขาการเมืองร่วมเดินแบบผ้าไทย เทิดไท้พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์มาดล จรูญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมผ้าไทย เทิดไท้องค์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือนสี่ภาค) แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมเดินแบบผ้าไทย

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

ต้อนรับ “สิงห์ราชพฤกษ์ 7” ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

27 มิถุนายน 2562 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นบัณฑิตรัฐศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 250 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี คำแหง อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรบรรยาย

Read more

อาจารย์สาขาการเมืองโชว์ฟอร์มเด็ดคว้าเหรียญการแข่งขันกรีฑา กีฬาสกอ. ครั้งที่ 38 ขุนเลเกมส์

สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่คว้าเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการแข่งขันครั้งนี้ อาจารย์มาดล จรูญรัตน์ และอาจารย์กฤษณพงษ์ วิชัยดิษฐ์

Read more