โครงการเสวนาการเมือง ปัญหาการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60

โครงการเสวนาการเมือง ปัญหาการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง GA101 อาคารตึกบัณฑิตวิทยาลัย 08.30-12.00น.

วัตถุประสงค์-เพื่อทราบถึงปัญหาของการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 เพื่อรู้เท่าทันเกี่ยวกับปัญหาหาที่เกิดขึ้นของการปกครองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 เสริมสร้างกระบวนการคิดความคิดเห็นของการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60