กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ ครั้งที่3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2561 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ –สร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสาขาการเมืองทุกชั้นปี  สร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาสาขาการเมือง เสริมสร้างกระบวนการคิดการตัดสินใจในการทำงานเป็นกลุ่ม