อบรมการใช้โปรแกรม SPSS

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มการอบรมเวลา 8.30 -16.30 น.
ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ

วัตถุประสงค์-เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้โปรแกรม SPSS ในการนำไปใช้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน เช่น วิจัย สารนิพนธ์