ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8

วัตถุประสงค์-การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะตัดสินใจ