ปัญหาการเมืองไทยในมิติของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ปัญหาการเมืองไทยในมิติของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.  ณ ห้อง GA103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรรยายโดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more

กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ ครั้งที่ 3

กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์สิงห์รัฐศาสตร์ ครั้งที่3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม  2561 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์ –สร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาสาขาการเมืองทุกชั้นปี  สร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาสาขาการเมือง เสริมสร้างกระบวนการคิดการตัดสินใจในการทำงานเป็นกลุ่ม

Read more

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำฯ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 8 วัตถุประสงค์-การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นำฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกกล้าที่จะตัดสินใจ

Read more

เลือกตั้งประธานนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักศึกษาสาขาการเมืองการปกครอง วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8:30 – 15:30 น. ณ ลานตึกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ชั้น 1 วัตถุประสงค์ : การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของนักศึกษาทุกคน ในระบอบประชาธิปไตย ที่เราต้องไปใช้สิทธิลงคะแนนในการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ ในการประสานงานระหว่างนักศึกษากับสาขา

Read more

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มการอบรมเวลา 8.30 -16.30 น. ณ ห้องบานบุรี ชั้น 2 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วัตถุประสงค์-เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์การใช้โปรแกรม SPSS ในการนำไปใช้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน เช่น วิจัย

Read more

โครงการเสวนาการเมือง ปัญหาการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60

โครงการเสวนาการเมือง ปัญหาการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง GA101 อาคารตึกบัณฑิตวิทยาลัย 08.30-12.00น. วัตถุประสงค์-เพื่อทราบถึงปัญหาของการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 เพื่อรู้เท่าทันเกี่ยวกับปัญหาหาที่เกิดขึ้นของการปกครองที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 60 เสริมสร้างกระบวนการคิดความคิดเห็นของการปกครองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 60

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ภาค กศ.บท.  วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.

Read more

โครงการการเสวนาทางการเมือง เนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

โครงการการเสวนาทางการเมือง เนื่องในวันสถาปนาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ห้อง GA101

Read more